Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

torsdag 29 augusti 2013

Skolinspektionen: Petersvens ger inte särskilt stöd till elever med behov.

Vid Skolinspektionens inspektion av Petersvenskolan så uppkom flertalet punkter som behövde åtgärdas bland annat:

"Särskilt stöd
Särskilt stöd ges inte i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till.

När det befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås
ser rektor inte till att behovet skyndsamt utreds och att beslut om åtgärdsprogram fatttas.Ni ska därför vidta åtgärder för att förbättra arbetet med Särskilt stöd

I detta ingår att:
Eleverna ska få det särskilda stöd som utredningen har visat att de behöver (3 kap. 8 §
tredje stycket skollagen, Lgr 11 2.8 Övergripande mål och riktlinjer, Rektorns an
svar/Lpo 94 2.8 Mål och riktlinjer, Rektors ansvar)

Rektor ska se till att behovet av särskilt stöd skyndsamt utreds (3 kap. 8 § första stycket
skollagen)

Rektor ska se till att beslut fattas om åtgärdsprogram och att åtgärdsprogrammen anger
vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna
ska följas upp och utvärderas (3 kap. 9 § skollagen)"
.