Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

tisdag 17 december 2013

Skolinspektionen om Ljungbyhedskolan

Skolinspektionen hade både negativ och positiv kritik mot skolan, bland det positiva kan nämnas "Till Ljungbyhedskolans styrkor räknar Skolinspektionen de insatser som görs för att förbättra elevinflytandet, samt skolans arbete med att skapa en lugn och trygg miljö med tydliga strukturer och rutiner.
Man bedömer också att rektorn tar sitt ansvar och har god kunskap om skolans inre arbete"

Ur HD.se
"
Skolinspektionen genomför under höstterminen 2013 tillsyn av samtliga skolenheter i Klippans kommun. När man i november besökte Ljungbyhedskolans årskurs 7-9 noterades ett antal brister, vilka skolan nu åläggs att rätta till.
 
Skolverkets statistik visar att bara 76 procent av eleverna i Ljungbyhedskolans årskurs 9 når upp till kunskapskraven. Under rubriken "Särskilt stöd" kräver nu Skolinspektionen en rad åtgärder. Skolans rektor uppmanas att se till att behoven hos elever som riskerar att inte klara kraven eller har andra svårigheter snabbt utreds och åtgärdsprogram upprättas. Om det behövs ska skolan ge studiehandledning på elevens modersmål. Dessutom ska fördelningen av resurser och stödåtgärder anpassas till lärarnas värdering av elevernas utveckling.

Skolinspektionen påpekar också att skolans elever fortlöpande måste ha tillgång till information om hur de utvecklas kunskapsmässigt. Skolan har nyligen infört ett datorprogram för detta. När Skolinspektionen intervjuat eleverna har de emellertid fått uppfattningen att de inte förstått hur detta fungerar, möjligen för att de saknar fri tillgång till datorer under skoldagen. Eleverna själva anser inte att de har tillräcklig information för att förstå vad som krävs av dem för att de ska uppnå en högre kunskapsnivå.

Slutligen måste skolan upprätta "ett eller flera forum för samråd med elevernas vårdnadshavare". Det räcker inte med befintliga föräldramöten, utvecklingssamtal och liknande, förklarar Skolinspektionens utredare Inger Börjesson.
– Föräldramöten handlar ofta om situationen i klassen. Skollagen har krav på att rektor ska ordna ett forum, ett möte, där vårdnadshavare ges möjlighet att få information om beslut som rör utbildningen och där man som förälder har rätt att yttra sig. Det är vanligt att detta görs genom att man väljer föräldrarepresentanter.

Till Ljungbyhedskolans styrkor räknar Skolinspektionen de insatser som görs för att förbättra elevinflytandet, samt skolans arbete med att skapa en lugn och trygg miljö med tydliga strukturer och rutiner. Man bedömer också att rektorn tar sitt ansvar och har god kunskap om skolans inre arbete
Senast den 13 juni 2014 ska skolan redovisa för Skolinspektionen vilka åtgärder man vidtagit.

"
 http://hd.se/klippan/2013/12/12/ljungbyhedskolan-far-kritik/