Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

onsdag 5 november 2014

Friskolor anser sig missgynnade

Kristianstad.
Det pågår en tvist mellan fyra fristående förskolor och kommunen om bidraget för elever. Friskolorna anser att kommunens bidragssystem missgynnar de fristående och i slutänden även barnen.
En dom från förvaltningsrätten förväntas komma inom kort och den välkomnas både av kommunen och branschorganisationen Fria förskolor (FSO) som företräder de fyra förskolorna.
– Lagstiftningen är inte helt tydlig i de här frågorna så det finns ett intresse från båda håll att de prövas, så vi får ett prejudikat att följa. Vi ser inte alltid de här överklagandena som enbart klagomål utan också som ett sätt att få veta vad som gäller, säger Hans Thorsson, ekonomichef på barn- och utbildningsförvaltningen.

”Inte likvärdigt”
Friskolorna kritiserar bidragssystemet på ett flertal punkter, men huvudpoängen är att de anser att friskolorna missgynnas, att fördelningen inte sker på ett likvärdigt sätt, vilket skollagen kräver.
Grundbeloppet som varje förskola tilldelas, såväl kommunal som fristående, ligger på cirka 3 600 för de kommunala och cirka 3 900 kronor för friskolorna per elev och timme. (Att summan för friskolorna är högre har med momskompensation att göra.)
Beloppet är ett politiskt fattat beslut och omfattar alla kostnader; från omsorg till material, lokaler och mat. Så här långt ser processen lika ut för båda. Men därefter väljer de kommunala skolområdena att dela upp sina pengar i ett fast belopp per barn (45 procent) och ett rörligt belopp (55 procent) per timme innan de delas ut.
– Ett bidragssystem som enbart bygger på timmar gör skolorna mycket mer sårbara för förändringar än när bidraget utgörs av ett fast grundbelopp per barn, säger Mimmi von Troil, vd på FSO.
Hon menar att kommunens system drabbar barnen och vill se att bidragen enbart fördelas per barn.
– Jag är kritisk till att man saknar barnperspektivet när man fattar sådana beslut.
Stora variationer
Om ett barn plötsligt går ner i antal timmar eller om en avdelning har många så kallade 15-timmarsbarn blir skillnaden i bidragssystemen väldigt tydlig, menar Mimmi von Troil som också påpekar att få kommuner i landet har Kristianstads system. Att politikerna har valt rådande system beror på att Kristianstad har stora variationer mellan skolområdena, bland annat på grund av högre arbetslöshet och därmed fler 15-timmarsbarn i vissa områden, förklarar Hans Thorsson.
– Att halva summan är fördelad per barn ger då en bättre resursmässig grundtrygghet, säger han.
Men varför då inte införa bidrag enbart per barn istället?
– Då kommer en förskola med till exempel femton 15-timmarsbarn få samma budget som en annan förskola med femton barn som är där 32 timmar. Är det likvärdigt? Det är ett politiskt övervägande. Skulle vi välja den modellen skulle mer än hälften av friskolorna få mindre pengar.
Det politiska beslutet slår lika mot båda parter, menar han.
– Det handlar inte om det görs skillnad på kommunala och fristående skolor. Kommunen har fördelar genom att vi är en stor organisation och kan fördela inom skolområdena så att det blir en jämnare fördelning mellan skolorna.
Skollagen om bidrag
Fristående skolor och förskolor har rätt till bidrag från kommunen.
Grundbeloppet ska ge ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas på samma sätt som när kommunen fördelar resurser till den egna förskoleklassen, grundskolan respektive särskolan.
Kommunen kan också betala ut tilläggsbelopp för elever i förskoleklass som har ett omfattande behov av särskilt stöd.
De friförskolor som har överklagat är Solen, Smultronstället, Simförskolan Sally och Jollen.
I överklagandet kritiseras även den brytpunkt vid 25 timmar som infördes i år och som innebär att bidraget därefter minskar per barn och timme.
http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article2265764/Friskolor-anser-sig-missgynnade-av-bidragssystem.html