Sverige är ett unikt land på många bra sätt. Men när det kommer till skolan är vi unika på ett dåligt sätt. Vi är nämligen det enda landet i världen som tillåter helt oreglerade vinstuttag från skolor som vi finansierar med våra gemensamma skattepengar. Att som högerpartierna vägra se sambandet mellan vinstuttag och sämre kvalitet på undervisningen är att blunda för verkligheten och svika eleverna. Skattepengar ska gå till undervisning, inte till vinster.

När vinst sätts i första hand sätts elevers rätt till en jämlik utbildning i andra hand. Det är orimligt att aktiebolags vilja att göra snabba pengar sätts före elevers rätt till en bra skolgång. Flera undersökningar som lärarförbundet gjort visar att friskolor som tar ut vinst generellt sett har lägre lärartäthet och fler obehöriga lärare. Det är uppenbart att vinstuttaget finansieras med sämre undervisning för eleverna.
En myt som cirkulerar är att friskolor, trots färre lärare, ger elever bättre undervisning. Men i våras kunde Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) visa att gymnasieelever på friskolor presterar sämre på de nationella proven än elever på kommunala gymnasier. Trots sämre resultat får friskoleelever bättre betyg. Skälet är att skolor med vinstsyfte ger glädjebetyg för att locka fler elever att söka. På så sätt kan skolan få mer i skolpeng. Detta skapar betygsinflation och olikvärdiga chanser för unga att ta sig in på högskolan.
Skolinspektionens granskningar visar att skillnaderna är stora mellan kommunala och fristående skolor vad gäller elevhälsan. Av de granskade kommunala gymnasieskolorna hade 3 procent brister i elevhälsan medan motsvarande siffra för skolorna med privata huvudmän var 16 procent. Kommunala grundskolor lägger 2840 kronor per elev på elevhälsan medan fristående grundskolor lägger 2180 kronor. Det är en uppseendeväckande skillnad som sätter fingret på hur kortsiktig vinst sätts framför elevernas välmående.
Vinstintresset spär dessutom på segregationen. Varför är det högre andel elever med föräldrar med studiebakgrund som går på friskolor? Svaret är enkelt: det är mer lönsamt. Elever som redan kommer från studievana hem är inte lika kostsamma. I dag går resursstarka elever allt oftare med andra resursstarka elever, medan elever med sämre förutsättningar lämnas bakom. Detta leder till ett mer segregerat skolsystem.
Sverige är det enda landet i världen där privat drivna skolor finansieras med offentliga medel, som sedan kan plockas ut som vinst helt utan kontroll. År 2015 var den totala vinstsumman som plockades ut ur skolan 725 miljoner. Det är pengar som hade räckt till 100 000 skoldatorer eller 1690 skolkuratorer. Samtidigt som elevhälsan brister runt om i landets skolor är det orimligt att pengarna går till vinstuttag istället för att anställa fler kuratorer.
Att allt fler friskolor börsnoteras borde vara en varningsklocka för alla seriösa politiker. I SSU:s vision om skolan är eleverna vinnare, inte riskkapitalister. Vi uppmanar högerpartierna att se bortom sina ideologiska skygglappar och tänka på Sveriges elever. Stoppa vinstjakten i skolan!

http://www.nsd.se/nyheter/stoppa-vinstjakten-i-skolan-nm4443388.aspx